Adatszolgáltatási időpontok

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség


Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

1, Hulladéktermelő és hulladékkezelő szervezetek vagy személyek adatszolgáltatási kötelezettségei - a tárgyévet követő év március 1. -  a tárgynegyedévet követő 8. nap - a tárgyévet követő év február 1.

2, Az önkormányzatok adatszolgáltatása a települési hulladékgazdálkodási politikáról - 2005. március 31-ig – és -- 2007. március 31-ig

3. Veszélyes hulladékok belföldi szállítása kísérőjegyekkel - "SZ" kísérőjegy 30 napon túli hiánya

4. A hulladékká vált gépjárművekről – t árgyévet követő január 31. - t árgyévet követő március 31

5. A poliklórozott bifenilek, a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezésekről való jelentési kötelezettségek - t árgyévet követő március 31

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 51. §-a – a törvény hatálya alá tartozó valamennyi hulladék termelője, birtokosa és kezelője számára – nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő.

A kötelezettségek teljesítésének módját, tartalmát és határidejét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet részletesen szabályozza.

A végrehajtást segíti az „ Útmutató a hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ”.1, Hulladéktermelő és hulladékkezelő szervezetek vagy személyek adatszolgáltatási kötelezettségei

A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet értelmében a r endszeres adatszolgáltatásra telephelyenként - a szállító kivételével - a hulladék kezelője, továbbá az a termelő kötelezett, amely esetében a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett (birtokolt) hulladékok összes mennyisége meghaladja

a) veszélyes hulladékok esetében a 200 kg-ot, vagy

b) nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy

c) nem veszélyes építési és bontási hulladékok esetében az 5000 kg-ot.

 

A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek , a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (KTVF)

» a tárgyévet követő év március 1. napjáig a keletkezett saját, illetve a hulladékkezelés során másodlagosan keletkezett hulladékokról (borítólap és HT lap),

» a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig a veszélyes hulladék kezelésre történő átvételének esetében negyedévente (borítólap, HB és/vagy HK lap),

» a tárgyévet követő év március 1. napjáig a nem veszélyes hulladék kezelésre történő átvételének esetében (borítólap, HB és/vagy HK lap)

kötelesek adatokat szolgáltatni.

Nem kell adatot szolgáltatni azon, a hulladékgazdálkodásról szóló módosított 2000. évi XLIII. törvény 51. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosoknak szilárd és folyékony települési hulladékaik tekintetében, amennyiben azt kizárólag a közszolgáltatónak adják át.

 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti adatlapok, a kitöltési útmutató és az elektronikus adatszolgáltatással kapcsolatos információk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjáról, a Hulladék Információs Rendszer (HIR) oldalról letölthetők.

A bejelentőlapok a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 2-5 számú mellékleteiben megtalálhatók, vagy a nagyobb nyomtatványboltokban megvásárolhatók.

Vonalkódos adatlap kitöltő számítógépes program

Elektronikus adathordozón történő adatszolgáltatás

 

2, Az önkormányzatok adatszolgáltatása a települési hulladékgazdálkodási politikáról

A 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a települési önkormányzatok részére, 2033/04 OSAP nyilvántartási számon előírja a települési hulladékgazdálkodási politikáról szóló önkormányzati adatszolgáltatást.

Az első adatszolgáltatást 2004. tárgyévre vonatkozóan, 2005. március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlapokat a 2005. év elején a Központi Statisztikai Hivatal postázza az önkormányzatok részére .

A kitöltött adatlap csomagot az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak ( 5002 Szolnok, Pf.:63 ) kell benyújtani.

Ez a típusú adatszolgáltatás két évenként történik, így legközelebb a 2005 és 2006 évekről 2007.március 31 -ig kell beküldeni az adatlapokat a felügyelőségnek.

A települési önkormányzatoktól további, hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatokat ugyancsak az OSAP keretében a KSH gyűjt.

A kitöltési segédlet és az adatlapok a KvVM honlapról is letölthetők.

 

3. Veszélyes hulladékok belföldi szállítása kísérőjegyekkel

A kísérőjegyek használatát a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló többször módosított 98/2001. (VI. 15.)  Korm. rendelet írja elő. A 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a „Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról”, amely általános és részletes előírásokat tartalmaz a hulladék termelője, szállítója, begyűjtője és kezelője számára.

A kísérőjegyek használatának célja, hogy a veszélyes hulladékok szállítása során információk álljanak rendelkezésre a hulladék átadójáról (termelő), átvevőjéről (kezelő), szállítójáról, a szállított veszélyes hulladék tulajdonságairól, mennyiségéről, valamint a szállítás módjáról. A szállítás dokumentálásán túlmenően a kísérőjegyek használatának alapvető célja az is, hogy esetleges baleset, illetőleg havária helyzet esetén rendelkezésre álljanak a szükséges intézkedések megtételéhez nélkülözhetetlen információk.

Az "SZ" kísérőjegyet a veszélyes hulladék belföldön történő szállítása esetén kell kitölteni és a szállítmányhoz csatolni. A begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékok szállítása esetén "K" kísérőjegyet lehet használni.

Az „SZ” és „K” kísérőjegyek megfelelő példányait 10 évig meg kell őrizni.

Amennyiben az "SZ" kísérőjegy harmadik példánya a szállítmány útnak indítását követő 30 napon belül nem érkezik vissza a termelőhöz, akkor ezt a termelőnek jelentenie kell a felügyelőség részére.

A veszélyes hulladékok belföldi szállításához szükséges, kísérőjegyeket 2004. január 1-től kell alkalmazni. Kizárólag a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti, a nyomtatványboltokban megvásárolható négy példányos sorszámmal ellátott „Sz” kísérőjegyek, valamint a két példányos sorszámozott „K” kísérőjegyek használhatók veszélyes hulladékok szállításához illetve begyűjtéséhez.

A kísérőjegyek kitöltésével kapcsolatos további információkat a KvVM honlapon találhat:

 

4. A hulladékká vált gépjárművekről történő adatszolgáltatás

A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet értelmében a gépjármű tulajdonosa 2005. január 1-től köteles a forgalomból véglegesen kivonásra szánt, továbbá - amennyiben nem kívánja megjavíttatni - a biztosítók által külön jogszabályban meghatározott módon jelentésre kötelezett hulladékká vált gépjárművet a bontónak, a gyártónak vagy az átvevőnek átadni. Az átadás tényét igazoló bontási átvételi igazolás mindkét fél általi aláírását követően történhet meg a gépjármű forgalomból történő végleges kivonása tényének a járműnyilvántartásokba történő bevezetése.Gépjármű gyártók és importálók adatszolgáltatási kötelezettségei a telephelyeik szerint illetékes környezetvédelmi hatóságok részére:

Tárgyév január 31. napjáig az előző évben Magyarországon forgalomba hozott járművek száma és tömege gyártmányonként és típusonként.

Tárgyév március 31. napjáig tárgyévi hulladékgazdálkodási kötelezettségei ellátásának módjáról.

Tárgyév március 31. napjáig az előző évi gyártmányonkénti anyagmérleg a gyártó által kezelt hulladék gépjárművekről, hulladék alkatrészekről.

Tárgyév március 31-ig az előző évi átruházott visszavételi és kezelési kötelezettség teljesítéséről.

Tárgyév március 31-ig az előző évi visszavett érték nélküli gépjárművek számáról gyártmányonként és típusonként, és azok kezelési költségeiről.

Hulladékkezelők a telephelyeik szerint illetékes környezetvédelmi hatóságok részére:

Tárgyév március 31. napjáig az előző évi a telephelyen kezelt hulladék gépjárművekről gyártmányonként, valamint hulladék alkatrészekről a 16 01 szerinti EWC kódszámoknak megfelelő részletességgel.

Tárgyév március 31. napjáig az előző évi kezelt érték nélküli gépjárművek számáról gyártmányonként és típusonként.

 

5. A poliklórozott bifenilek, a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezésekről való jelentési kötelezettségek

6. A poliklórozott bifenilek, a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezésekről való jelentési kötelezettségek

A PCB-t tartalmazó berendezések birtokosainak az 5/2001. (II.23.) KöM rendelet 6. §-a szerinti nyilvántartás alapján a berendezések számáról, illetve a bennük levő PCB mennyiségéről és anyagi minőségéről, a berendezések megtisztítását végző, illetve a kezelésre jogosult gazdálkodó szervezeteknek a birtokukban levő hulladékká vált PCB-t tartalmazó és ártalmatlanításra átvett berendezések számáról, eredetéről, a PCB anyagi minőségéről, a PCB tartalmáról, továbbá ha van a birtokukban az elkülönített PCB anyagi minőségéről, mennyiségéről és eredetéről az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek bejelentést kell tenniük. Az (1) bekezdés szerinti bejelentésre kötelezettek a változásjelentést a tárgyévet követő év március 31 -éig kötelesek benyújtani.

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

 


websas.hu