Hulladékgazdálkodás

2012. évi CLXXXV. törvény Hulladékról a hulladékgazdálkodásról
2008. évi V. törvény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról
180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról
240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről  
( A jogszabály hatályos, de nem szerepel a


www.magyarorszag.hu


jogtárban. Kérjük, hogy keresse meg egy másik on-line jogtárban! )

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól
444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről
443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A közszolgáltató hulladékgaz-dálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék-gazdálkodási tevékenységekről
2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről
45/2012. (V. 8.) VM rendelet A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről
15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
16/2001. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet hulladékok jegyzékéről
145/2012. (XII. 27.) VM rendelet A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól
4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól
56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
110/2002. (XII. 12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről  
( A joganyag hatályos, de nem szerepel a


www.magyarorszag.hu


jogtárban. Kérjük, hogy keresse meg egy másik on-line jogtárban! )

2007/72. Adózási kérdés alumínium italos dobozok felhasználásával végzett tevékenység adójogi minősítése

websas.hu